OP Námestovo
E-learningová zóna OP Námestovo
System powered by
eMedius

Všeobecné podmienky používania e-learningovej zóny NÁMESTOVO


A/ Úvodné ustanovenia

1) Predmetom podmienok používania portálu namestovo.e-medius.sk je definovanie povinností a práv prevádzkovateľa, zdravotníckych zariadení a registrovaných užívateľov a iných užívateľov služieb portálu namestovo.e-medius.sk.

2) Prevádzkovateľom portálu namestovo.e-medius.sk (ďalej aj ako "portál") je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z. so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, DIČ: 2023083854, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice, IBAN: SK52 1100 0000 0029 2284 8867 (ďalej len „Komora“ alebo “Prevádzkovateľ”).

3) Komora prevádzkuje portál na základe zmluvy s OP Námestovo, sídlo ul. Červeného kríža 62/30, 029 01  Námestovo, IČO: 00 634 875, IČ DPH: SK 2020573434, pričom účelom jeho prevádzkovania je poskytnutie prostredia pre realizáciu e-learningového vzdelávania pre potreby OP Námestovo.

4) Zdravotníckym zariadením je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti OP Námestovo.

5) Náklady realizácie e-learningového vzdelávania sú uhrádzané zdravotníckym zariadením, ku ktorému má užívateľ zapísaný do kurzu právny vzťah.


B/ Registrácia na portáli

6) Registrovaným užívateľom portálu namestovo.e-medius.sk (ďalej len "užívateľ") je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli http://www.e-medius.sk a ktorej e-mailovú adresu oznámi zdravotnícke zariadenie prevádzkovateľovi a požiada ho, aby užívateľovi s touto emailovou adresou sprístupnil e-learningovú zónu namestovo.e-medius.sk. Na základe tejto žiadosti prevádzkovateľ užívateľa s danou e-mailovou adresou priradí k danému zdravotníckemu zariadeniu a sprístupní mu zónu namestovo.e-medius.sk.

7) Registrovaný užívateľ odoslaním registračného formuláru dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov v rámci charakteru služieb, ktoré portál poskytuje.

8) Užívateľ využívaním služieb portálu zároveň:

 1. potvrdzuje, že bol poučený o tom, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú, je Komora,
 2. vyhlasuje, že bol poučený o možnosti žiadať Komoru o vykonanie opravy chybne spracovaných osobných údajov, o možnosti žiadať likvidáciu svojich osobných údajov po využití služby, ako aj o tom, že má možnosť žiadať o poskytnutie informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov
 3. a v prípade zaškrtnutia nepovinného check boxu dáva Komore v zmysle zákona o elektronických komunikáciách súhlas na využitie jeho kontaktných údajov pre účely informovania o aktivitách a ponukách Komory, či o aktivitách jej partnerských organizácii.


C/ Základné práva a povinnosti

9) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje registrovaného užívateľa bude spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov platnom znení a to len za účelom, za ktorým ich dotknutá osoba poskytla.

10) Používaním portálu namestovo.e-medius.sk užívateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami používania portálu oboznámil, ich obsahu rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

11) Užívateľ  je oprávnený používať služby portálu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Podmienkami, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.

12) Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu, informácie pozmeňovať alebo inak zneužívať, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám.

13) Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.

14) Obsah portálu je možné ďalej šíriť len s písomným súhlasom prevádzkovateľa.

15) Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodovať o tom, v akom rozsahu sprístupňuje obsah portálu a rovnako má oprávnenie určovať okruh osôb oprávnených vstupovať do rôznych častí portálu. 


D/ Podmienky absolvovania e-learningových kurzov v zóne namestovo.e-medius.sk

16) Prihlásený registrovaný užívateľ získa možnosť plne využívať portál. V sekcii KURZY sa mu zobrazia elearningové kurzy, ktoré budú v danom čase k dispozícii so všetkými potrebnými informáciami.

17) Pri každom e-learningovom kurze sú pre užívateľa k dispozícii informácie v rozsahu:

 1. pre koho je kurz určený,
 2. názov kurzu,
 3. trvanie kurzu,
 4. počet otázok v záverečnom teste (ak takáto informácia absentuje, tak je test zložený z 25 otázok, pričom každá otázka má tri odpovede, z pomedzi nich je správna len jedna odpoveď),
 5. dostupnosť kurzu.

18) Užívateľ má možnosť vybrať si z dostupných kurzov. Každý kurz obsahuje študijné materiály, test s vyhodnotením, certifikát a overovací test.

19) Kurz je pre užívateľa dostupný od momentu zapísania sa do kurzu. Prevádzkovateľ je oprávnený určiť časové obmedzenie (dobu) do ktorej užívateľ musí absolvovať záverečný test. Užívateľ bude informovaný notifikačnými emailami o potrebe absolvovať záverečný test.

20) Po uplynutí určenej doby užívateľ stratí možnosť absolvovať záverečný test. Aj v takom prípade mu však ostáva zachovaný vstup do študijných materiálov kurzu.

21) Užívateľ má v rámci jedného poplatku, ktorý za neho uhrádza jeho zdravotnícke zariadenie k dispozícii tri pokusy úspešne absolvovať test. Pred začatím každého sa zobrazí informácia o dĺžke trvania testu, počas ktorej musí test odovzdať a počte pokusov, ktoré má k dispozícii. Ak užívateľ v určenej časovej lehote nestihne absolvovať test, pokus je považovaný za neúspešný.

22) Zdravotnícke zariadenie uhrádza za užívateľa, s ktorým má uzatvorený právny vzťah náklady absolvovania kurzu. Povinnosť uhradiť tento náklad vzniká momentom zapísania užívateľa do kurzu (stlačenie buttonu “vstúpiť do kurzu”, resp. “absolvovať kurz” alebo “začať kurz”) a to bez ohľadu na to, či užívateľ v určenej dobe stihne absolvovať záverečný test. V prípade, ak užívateľ nebude úspešný v teste ani na tretí pokus, náklad za absolvovanie kurzu sa uhrádza za každú ďalšiu sériu troch možností testu.

23) Aby bol test absolvovaný úspešne, musí užívateľ správne zodpovedať viac ako 88% testových otázok.

24) Po úspešnom absolvovaní testu systém vygeneruje užívateľovi certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Certifkát je zaslaný aj na e-mailovú adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré požiadalo prevádzkovateľa a sprístupnenie zóny namestovo.e-medius.sk pre daného užívateľa. 


E/ Záverečné ustanovenia

25) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok použitia portálu namestovo.e-medius.sk.

26) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť typ prevádzky a služieb portálu namestovo.e-medius.sk a takisto prevádzku prerušiť alebo pozastaviť.

27) V prípade nefunkčnosti portálu alebo vady jeho funkcionalít je užívateľ oprávnený podať prevádzkovateľovi reklamáciu. Reklamácia sa podáva prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: elearning(zav.)medius.sk alebo telefonicky a musí obsahovať:

 1. označenie reklamujúcej osoby v minimálnom rozsahu jej mena a priezviska, kontaktného e-mailu,
 2. opis chyby,
 3. dátum, kedy ku chybe došlo.

28) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že reklamáciu, ktorá obsahuje údaje podľa vyššie uvedeného odseku vybaví bezodkladne odo dňa nahlásenia chyby.

29) O vybavení reklamácie bude reklamujúca osoba oboznámená e-mailom zaslaným na ňou určenú emailovú adresu.

30) Na reklamácie, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené vyššie, prevádzkovateľ nie je povinný prihliadať.

31) Vzťahy neobsiahnuté v Podmienkach použitia portálu namestovo.e-medius.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

34) Tieto podmienky používania portálu namestovo.e-medius.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

35) Znenie týchto Podmienok používania portálu namestovo.e-medius.sk bolo zverejnené dňa 13.1.2020.


Komora pre medicínske právo - MEDIUS
prevádzkovateľ portálu namestovo.e-medius.sk